top of page

Program4Pc-licentiebeleid (licentieovereenkomst voor eindgebruikers)

BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen u (een individuele persoon of een enkele juridische entiteit, die in deze EULA wordt aangeduid als "U") en de Licentiegever voor de PROGRAM4PC.COM die deze EULA weergeeft, inclusief alle bijbehorende media, gedrukte materialen en elektronische documentatie (de "Software"). De Software omvat ook alle software-updates, add-oncomponenten, webservices en/of supplementen die de Licentiegever aan U kan verstrekken of aan U beschikbaar kan stellen na de datum waarop U Uw eerste exemplaar van de Software verkrijgt, voor zover dergelijke items niet vergezeld gaan van een afzonderlijke licentieovereenkomst of gebruiksvoorwaarden. Door de Software te installeren, kopiëren, downloaden, openen of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, mag u de software niet installeren, openen of gebruiken. 
Voor de doeleinden van deze EULA verwijst de term "Licentiegever" naar PROGRAM4PC.COM, behalve in het geval dat u de Software hebt verkregen als onderdeel van het PROGRAM4PC.COM-softwareproduct dat oorspronkelijk in licentie is gegeven bij de fabrikant van uw computersysteem of computersysteemcomponent, dan "Licentiegever" of verwijst naar een dergelijke hardwarefabrikant. Door de Software te installeren, kopiëren, downloaden, openen of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, is de licentiegever niet bereid de software in licentie te geven. In dat geval mag u de Software niet installeren, kopiëren, downloaden of anderszins gebruiken.
 

SOFTWARELICENTIE

De Software wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten en verdragen. De Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht.  

1) Deze EULA verleent u de volgende rechten:

* SYSTEEMSOFTWARE. U mag één exemplaar van het SOFTWAREPRODUCT op één computer installeren en gebruiken, inclusief een werkstation, terminal of andere digitale elektronische apparaten ("COMPUTER").
* OPSLAG/NETWERKGEBRUIK. U mag ook een kopie van het SOFTWAREPRODUCT opslaan of installeren op een opslagapparaat, zoals een netwerkserver, dat alleen wordt gebruikt om het SOFTWAREPRODUCT op uw andere COMPUTERS via een intern netwerk te installeren of uit te voeren; u moet echter een licentie aanschaffen en toewijzen voor elke afzonderlijke COMPUTER waarop of waarvan het SOFTWAREPRODUCT is geïnstalleerd, gebruikt, geopend, weergegeven of uitgevoerd. Een licentie voor het SOFTWAREPRODUCT mag niet worden gedeeld of gelijktijdig worden gebruikt op verschillende COMPUTERS.
 

 

Beperkingen:
* U mag geen kopieën van de Software verkopen, in licentie geven of distribueren op zelfstandige basis of als onderdeel van een collectie, product of dienst waarbij de primaire waarde van het product of de dienst de Software is.
  
* U mag de Software die afbeeldingen van identificeerbare personen, overheden, logo's, initialen, emblemen, handelsmerken of entiteiten bevat niet gebruiken of distribueren voor commerciële doeleinden of om enige goedkeuring of associatie met een product, dienst, entiteit uit te drukken of te impliceren , of activiteit.
 
* U moet PROGRAM4PC.COM vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims of rechtszaken, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of voortvloeien uit het gebruik of de distributie van Software zoals gewijzigd door U.
 
* PROGRAM4PC.COM respecteert de rechten van artiesten en filmmaatschappijen, en het juiste gebruik van de software schendt deze rechten niet. U mag geen dvd's kopiëren om exemplaren te verkopen of weg te geven, of voor commerciële doeleinden.
* PROGRAM4PC.COM ontmoedigt elke poging om gehuurde dvd's te kopiëren. Het is illegaal om een kopie van een dvd te maken voor de meeste andere doeleinden dan voor persoonlijk gebruik. PROGRAM4PC.COM respecteert de rechten van artiesten en filmmaatschappijen en vraagt u hetzelfde te doen.

 

2) Beschrijving van andere rechten en beperkingen

* BEPERKINGEN OP REVERSE ENGINEERING, DECOMPILATIE EN DEMONTAGE. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren of demonteren, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking. 
* HANDELSMERKEN. Deze EULA verleent U geen enkel recht in verband met handelsmerken of dienstmerken van Licentiegever of haar leveranciers.
  

* GEEN VERHUUR, LEASING OF COMMERCILE HOSTING. U mag de Software niet verhuren, leasen, uitlenen of commerciële hostingdiensten leveren aan derden. 
* ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. Licentiegever kan U ondersteunende diensten verlenen met betrekking tot de Software ("Ondersteuningsdiensten"). Het gebruik van ondersteuningsservices wordt beheerst door het beleid en de programma's die worden beschreven in de gebruikershandleiding, in de "online" documentatie of in ander materiaal van de provider van de ondersteuningsservice. Elke aanvullende softwarecode die aan U wordt verstrekt als onderdeel van de Ondersteuningsdiensten, wordt beschouwd als onderdeel van de Software en is onderworpen aan de voorwaarden van deze EULA. U erkent en gaat ermee akkoord dat Licentiegever informatie die u aan Licentiegever verstrekt als onderdeel van de Ondersteuningsdiensten mag gebruiken voor zijn zakelijke doeleinden, inclusief voor productondersteuning en -ontwikkeling. Voor software die door de hardwarefabrikant is gelicentieerd, raadpleegt u het ondersteuningsnummer en adres van de fabrikant in uw hardwaredocumentatie.
 
* BEËINDIGING. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten, kunnen Licentiegever of haar leveranciers deze EULA beëindigen als u de voorwaarden van deze EULA niet naleeft. In een dergelijk geval moet u alle kopieën van de software en alle onderdelen ervan vernietigen.
* UPGRADES. Als het SOFTWAREPRODUCT is gelabeld als een upgrade, moet u de juiste licentie hebben om een product te gebruiken dat door PROGRAM4PC.COM is geïdentificeerd als in aanmerking komend voor de upgrade om het SOFTWAREPRODUCT te gebruiken. Een SOFTWAREPRODUCT dat als upgrade is gelabeld, vervangt en/of vult het product aan dat de basis vormde voor uw geschiktheid voor de upgrade. U mag het resulterende geüpgradede product alleen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA. Als het SOFTWAREPRODUCT een upgrade is van een onderdeel van een pakket softwareprogramma's waarvoor u een licentie hebt gekregen als een enkel product, mag het SOFTWAREPRODUCT alleen worden gebruikt en overgedragen als onderdeel van dat ene productpakket en mag het niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan een computer.
* BACKUP KOPIE. Na installatie van één exemplaar van het SOFTWAREPRODUCT in overeenstemming met deze EULA, mag u de originele media waarop het SOFTWAREPRODUCT werd geleverd door PROGRAM4PC.COM uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden behouden. Als de originele media nodig zijn om het SOFTWAREPRODUCT op de COMPUTER te gebruiken, mag u één kopie van het SOFTWAREPRODUCT maken, uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze EULA, mag u op geen enkele andere manier kopieën maken van het SOFTWAREPRODUCT of de gedrukte materialen die bij het SOFTWAREPRODUCT zijn geleverd.
* INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Alle titels en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" die in de Software zijn opgenomen), het bijbehorende gedrukte materiaal en eventuele kopieën van de Software zijn eigendom van Licentiegever of diens leveranciers. Alle titels en intellectuele eigendomsrechten in en op de inhoud die niet in de Software is opgenomen, zijn toegankelijk via het gebruik van de Software, zijn eigendom van de respectieve eigenaars van de inhoud en kunnen worden beschermd door toepasselijke auteursrechten of andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. Deze EULA verleent u geen rechten om dergelijke inhoud te gebruiken. Als deze Software documentatie bevat die alleen in elektronische vorm wordt geleverd, mag u één exemplaar van dergelijke elektronische documentatie afdrukken. U mag het gedrukte materiaal dat bij de Software wordt geleverd niet kopiëren. Alle rechten die niet specifiek onder deze EULA worden verleend, zijn voorbehouden aan de Licentiegever en zijn leveranciers.
  
* EXPORTBEPERKINGEN. U erkent dat de Software onderworpen is aan de Amerikaanse exportjurisdictie. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke internationale en nationale wetten die van toepassing zijn op de Software, inclusief de Amerikaanse Export Administration Regulations, evenals eindgebruikers-, eindgebruik- en bestemmingsbeperkingen die zijn uitgevaardigd door de VS en andere overheden.
 
* TOEPASSELIJK RECHT. Als u deze software in de Verenigde Staten hebt aangeschaft, is deze EULA onderworpen aan de wetten van de staat Californië. Als deze Software buiten de Verenigde Staten is aangeschaft, kan de lokale wetgeving van toepassing zijn.
 
* BEPERKTE GARANTIE
 

 

3) Open-sourcesoftware van derden

* Deze software gebruikt FFmpeg, Copyright © 2000-2011 de FFmpeg-ontwikkelaars. Het FFmpeg-project is te vinden op:   https://ffmpeg.org FFmpeg is gelicentieerd onder de GNU Lesser General Public License 2.1 (LGPLv2.1).
FFmpeg gebruikt de LAME mp3-bibliotheek, gemaakt en eigendom van de LAME-ontwikkelaars. Het LAME-project is te vinden op https://lame.sourceforge.net. LAME is gelicentieerd onder de GNU Library General Public License 2.0 (LGPLv2.0).
FFmpeg maakt ook gebruik van de open core-amr-bibliotheek, gemaakt door en eigendom van de open core-amr-ontwikkelaars. Het open core-amr-project is te vinden op:
   https://opencore-amr.sourceforge.net en gelicentieerd onder de Apache-licentie 2.0. 
* Alle auteursrechten voor FFmpeg, LAME en open core-amr zijn exclusief eigendom van hun auteurs en PROGRAM4PC.COM claimt geen eigendom van FFmpeg, LAME of open core-amr. Vanwege FFmpeg-, LAME- en open core-amr-distributielicenties mag u ze reverse engineren als dit is toegestaan door hun auteurs en PROGRAM4PC.COM verbiedt deze actie niet.
  

 

4) Voor software die rechtstreeks van Program4Pc is gelicentieerd, zijn de volgende secties van toepassing:

* UITSLUITING VAN INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN PROGRAM4PC.COM OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT VOOR INFORMATIE, VOOR ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF, VOOR PERSOONLIJK LETSEL, VOOR VERLIES VAN PRIVACY, VOOR HET NIET VOLDOEN VAN ENIGE PLICHT, INCLUSIEF TE GOEDE TROUW OF REDELIJKE ZORG, VOOR NALATIGHEID, EN VOOR ENIGE ANDERE MONDIALE OF ANDERE VERLIES, VAN WELKE DAN OOK OF UIT WELKE WIJZE KOMT MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET-VERMOGEN VAN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN, OF ANDERSZINS ONDER OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE EULA, ZELFS IN GEVAL VAN DE FOUT, SCHADEVERGOEDING (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRENG AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTSCHENDING OF GARANTIESCHENDING VAN PROGRAM4PC.COM OF ENIGE LEVERANCIER, EN ZELFS ALS PROGRAM4PC.COM OF EEN LEVERANCIER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 
* VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze EULA (met inbegrip van een addendum of wijziging van deze EULA die bij de Software is inbegrepen) is de volledige overeenkomst tussen u en PROGRAM4PC.COM met betrekking tot de Software en de ondersteunende diensten (indien van toepassing) en ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met betrekking tot de Software of enig ander onderwerp dat onder deze EULA valt. Voor zover de voorwaarden van enig PROGRAM4PC.COM-beleid of programma's voor ondersteunende diensten in strijd zijn met de voorwaarden van deze EULA, prevaleren de voorwaarden van deze EULA.
  

 

Wijzigingen in dit beleid

Houd er rekening mee dat PROGRAM4PC dit beleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen door de herziene versie van dit licentiebeleid op de PROGRAM4PC-website te plaatsen.

bottom of page