top of page

Zasady licencyjne Program4Pc (umowa licencyjna użytkownika końcowego)

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego („EULA”) jest umową prawną pomiędzy Tobą (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem prawnym, który będzie określany w niniejszej Umowie Licencyjnej jako „Ty”) a Licencjodawcą dla PROGRAM4PC.COM, który wyświetla niniejszą umowę EULA, w tym wszelkie powiązane media, materiały drukowane i dokumentację elektroniczną („Oprogramowanie”). Oprogramowanie obejmuje również wszelkie aktualizacje oprogramowania, składniki dodatkowe, usługi sieciowe i/lub dodatki, które Licencjodawca może dostarczyć lub udostępnić Licencjobiorcy po dacie uzyskania przez Licencjobiorcę pierwszej kopii Oprogramowania w zakresie, w jakim takie elementy są nie towarzyszy im oddzielna umowa licencyjna ani warunki użytkowania. Instalując, kopiując, pobierając, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z Oprogramowania, Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków niniejszej umowy EULA. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy EULA, nie instaluj, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z Oprogramowania. 
Dla celów niniejszej umowy EULA termin „Licencjodawca” odnosi się do PROGRAM4PC.COM, z wyjątkiem przypadku, gdy nabyłeś Oprogramowanie jako składnik produktu programowego PROGRAM4PC.COM oryginalnie licencjonowanego od producenta systemu komputerowego lub składnika systemu komputerowego, wówczas „Licencjodawca” lub odnosi się do takiego producenta sprzętu. Instalując, kopiując, pobierając, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z Oprogramowania, Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków niniejszej umowy EULA. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy EULA, Licencjodawca nie chce licencjonować Oprogramowania. W takim przypadku Użytkownik nie może instalować, kopiować, pobierać ani w inny sposób korzystać z Oprogramowania.
 

LICENCJA OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie jest chronione prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane.  

1) Niniejsza umowa EULA przyznaje Ci następujące prawa

* OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE. Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii OPROGRAMOWANIA na jednym komputerze, w tym na stacji roboczej, terminalu lub innych cyfrowych urządzeniach elektronicznych („KOMPUTER”).
* PRZECHOWYWANIE / KORZYSTANIE Z SIECI. Licencjobiorca może również przechowywać lub instalować kopię OPROGRAMOWANIA na urządzeniu pamięci masowej, takim jak serwer sieciowy, używanym wyłącznie do instalowania lub uruchamiania OPROGRAMOWANIA na innych KOMPUTERACH przez sieć wewnętrzną; jednakże Licencjobiorca musi nabyć i przydzielić licencję na każdy oddzielny KOMPUTER, na którym OPROGRAMOWANIE jest instalowane, używane, dostępne, wyświetlane lub uruchamiane. Licencja na OPROGRAMOWANIE nie może być współużytkowana ani używana jednocześnie na różnych KOMPUTERACH.
 

 

Ograniczenia:
* Nie możesz sprzedawać, licencjonować ani rozpowszechniać kopii Oprogramowania samodzielnie lub jako część jakiejkolwiek kolekcji, produktu lub usługi, gdzie podstawową wartością produktu lub usługi jest Oprogramowanie.
  
* Nie możesz używać ani rozpowszechniać żadnego Oprogramowania, które zawiera reprezentacje możliwych do zidentyfikowania osób, rządów, logo, inicjały, emblematy, znaki towarowe lub podmioty do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do wyrażania lub sugerowania jakiegokolwiek poparcia lub powiązania z jakimkolwiek produktem, usługą, podmiotem lub aktywność.
 
* Musisz zabezpieczyć, zabezpieczyć i bronić PROGRAM4PC.COM przed wszelkimi roszczeniami lub procesami sądowymi, w tym honorariami adwokackimi, które wynikają z używania lub dystrybucji Oprogramowania zmodyfikowanego przez Ciebie.
 
* PROGRAM4PC.COM szanuje prawa artystów i firm filmowych, a właściwe korzystanie z oprogramowania nie narusza tych praw. Nie można kopiować płyt DVD w celu sprzedaży lub rozdania kopii lub w jakimkolwiek celu komercyjnym.
* PROGRAM4PC.COM odradza wszelkie próby kopiowania wypożyczonych płyt DVD. Wykonywanie kopii DVD do większości celów innych niż własny użytek jest nielegalne. PROGRAM4PC.COM szanuje prawa artystów i firm filmowych i prosi o to samo.

 

2) Opis pozostałych praw i ograniczeń

* OGRANICZENIA DOTYCZĄCE INŻYNIERII ODWROTNEJ, DEKOMPILACJI I DEMONTAŻU. Użytkownikowi nie wolno dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani dezasemblacji Oprogramowania, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w którym takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo niezależnie od niniejszego ograniczenia. 
* ZNAKI TOWAROWE. Niniejsza umowa EULA nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw w związku z jakimikolwiek znakami towarowymi lub znakami usług Licencjodawcy lub jego dostawców.
  

* ZAKAZ WYNAJMU, LEASINGU LUB HOSTINGU KOMERCYJNEGO. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać ani świadczyć komercyjnych usług hostingowych osobom trzecim wraz z Oprogramowaniem. 
* USŁUGI WSPARCIA. Licencjodawca może świadczyć usługi pomocy technicznej związane z Oprogramowaniem („Usługi pomocy technicznej”). Korzystanie z Usług Wsparcia podlega zasadom i programom opisanym w podręczniku użytkownika, dokumentacji „online” lub w innych materiałach dostawcy usług Wsparcia. Każdy dodatkowy kod oprogramowania dostarczony Użytkownikowi w ramach Usług wsparcia jest uważany za część Oprogramowania i podlega warunkom niniejszej umowy EULA. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Licencjodawca może wykorzystywać informacje przekazane Licencjodawcy w ramach Usług Wsparcia do celów biznesowych, w tym do wsparcia i rozwoju produktów. W przypadku oprogramowania licencjonowanego przez producenta sprzętu należy zapoznać się z numerem pomocy technicznej i adresem producenta podanym w dokumentacji sprzętu.
 
* ZAKOŃCZENIE. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, Licencjodawca lub jego dostawcy mogą wypowiedzieć niniejszą umowę EULA, jeśli Użytkownik nie przestrzega warunków niniejszej umowy EULA. W takim przypadku Użytkownik musi zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego części składowe.
* ULEPSZENIA. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako uaktualnienie, aby móc korzystać z OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca musi mieć odpowiednią licencję na używanie produktu zidentyfikowanego przez PROGRAM4PC.COM jako kwalifikujący się do uaktualnienia. PRODUKT OPROGRAMOWANIA oznaczony jako uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia produkt, który stanowił podstawę kwalifikacji do uaktualnienia. Licencjobiorca może używać powstałego zaktualizowanego produktu wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest uaktualnieniem składnika pakietu programów oprogramowania, na które Licencjobiorca posiada licencję jako pojedynczy produkt, OPROGRAMOWANIE może być używane i przekazywane wyłącznie jako część tego pojedynczego pakietu produktów i nie może być rozdzielane w celu użycia na więcej niż jeden komputer.
* KOPIA ZAPASOWA. Po zainstalowaniu jednej kopii OPROGRAMOWANIA zgodnie z niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ, Licencjobiorca może zachować oryginalne nośniki, na których OPROGRAMOWANIE zostało dostarczone przez PROGRAM4PC.COM wyłącznie do celów tworzenia kopii zapasowych lub archiwizacji. Jeżeli do korzystania z OPROGRAMOWANIA na KOMPUTERZE wymagany jest oryginalny nośnik, Licencjobiorca może wykonać jedną kopię OPROGRAMOWANIA wyłącznie do celów tworzenia kopii zapasowych lub archiwizacji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, nie można w inny sposób wykonywać kopii OPROGRAMOWANIA lub materiałów drukowanych dołączonych do OPROGRAMOWANIA.
* PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Wszystkie tytuły i prawa własności intelektualnej do Oprogramowania (w tym między innymi obrazy, fotografie, animacje, wideo, audio, muzyka, tekst i „aplety” włączone do Oprogramowania), towarzyszące materiały drukowane i wszelkie kopie Oprogramowania są własnością Licencjodawcy lub jego dostawców. Wszelkie tytuły i prawa własności intelektualnej do treści, które nie są zawarte w Oprogramowaniu, są dostępne za pośrednictwem Oprogramowania, są własnością odpowiednich właścicieli treści i mogą być chronione stosownymi prawami autorskimi lub innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Niniejsza umowa EULA nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw do korzystania z takich treści. Jeśli to Oprogramowanie zawiera dokumentację, która jest dostarczana wyłącznie w formie elektronicznej, Licencjobiorca może wydrukować jedną kopię takiej dokumentacji elektronicznej. Zabrania się kopiowania materiałów drukowanych dołączonych do Oprogramowania. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej umowy EULA, są zastrzeżone przez Licencjodawcę i jego dostawców.
  
* OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie podlega jurysdykcji eksportowej Stanów Zjednoczonych. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowych i krajowych, które mają zastosowanie do Oprogramowania, w tym amerykańskich przepisów eksportowych, a także ograniczeń dotyczących użytkownika końcowego, użytkowania końcowego i miejsca przeznaczenia wydanych przez rządy Stanów Zjednoczonych i inne.
 
* OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Jeśli Licencjobiorca nabył to Oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, niniejsza umowa EULA podlega prawu stanu Kalifornia. Jeśli to Oprogramowanie zostało nabyte poza Stanami Zjednoczonymi, zastosowanie może mieć lokalne prawo.
 
* OGRANICZONA GWARANCJA
 

 

3) Oprogramowanie innych firm o otwartym kodzie źródłowym

* To oprogramowanie korzysta z FFmpeg, Copyright © 2000-2011 twórcy FFmpeg. Projekt FFmpeg można znaleźć na   https://ffmpeg.org FFmpeg jest objęty licencją GNU Lesser General Public License 2.1 (LGPLv2.1).
FFmpeg korzysta z biblioteki LAME mp3, stworzonej i będącej własnością programistów LAME. Projekt LAME można znaleźć pod adresem https://lame.sourceforge.net LAME jest objęty licencją GNU Library General Public License 2.0 (LGPLv2.0).
FFmpeg korzysta również z otwartej biblioteki core-amr, stworzonej i będącej własnością programistów open core-amr. Otwarty projekt core-amr można znaleźć pod adresem
   https://opencore-amr.sourceforge.net i jest licencjonowany na licencji Apache License 2.0. 
* Wszelkie prawa autorskie do FFmpeg, LAME i open core-amr należą wyłącznie do ich autorów, a PROGRAM4PC.COM nie rości sobie żadnych praw własności do FFmpeg, LAME lub open core-amr. Ze względu na licencje dystrybucyjne FFmpeg, LAME i open core-amr możesz je odwrócić, jeśli zezwalają na to ich autorzy, a PROGRAM4PC.COM nie zabrania tej akcji.
  

 

4) W przypadku oprogramowania licencjonowanego bezpośrednio od Program4Pc zastosowanie mają następujące sekcje

* WYŁĄCZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU PROGRAM4PC.COM ANI JEGO DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY LUB UTRATĘ ZYSKÓW). INFORMACJI W PRZYPADKU PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, W PRZYPADKU USZKODZENIA CIAŁA, UTRATY PRYWATNOŚCI, NIEWYPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW, W TYM DOBREJ WIARY LUB NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI, ZANIEDBANIA ORAZ JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD FINANSOWYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, ŚWIADCZENIA LUB BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG WSPARCIA LUB W INNY SPOSÓB NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NAWET W PRZYPADKU WADLI, CZYNNEGO CZYNNOŚCI (W TYM ZANIEDBANIA), ŚCIŚLE ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NARUSZENIE UMOWY LUB NARUSZENIE GWARANCJI PROGRAM4PC.COM LUB JAKIEGOKOLWIEK DOSTAWCY, NAWET JEŚLI PROGRAM4PC.COM LUB JAKIKOLWIEK DOSTAWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 
* CAŁOŚĆ POROZUMIENIA. Niniejsza Umowa Licencyjna (w tym wszelkie dodatki lub poprawki do niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika dołączone do Oprogramowania) stanowi całość umowy między użytkownikiem a PROGRAM4PC.COM dotyczącej Oprogramowania i usług wsparcia (jeśli istnieją) i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne ustne lub pisemne komunikacji, propozycji i oświadczeń w odniesieniu do Oprogramowania lub jakiegokolwiek innego przedmiotu objętego niniejszą umową EULA. W zakresie, w jakim warunki jakiejkolwiek polityki PROGRAM4PC.COM lub programów dotyczących usług wsparcia są sprzeczne z warunkami niniejszej umowy EULA, warunki niniejszej umowy EULA mają pierwszeństwo.
  

 

Zmiany w niniejszej Polityce

Należy pamiętać, że PROGRAM4PC może zmienić tę politykę w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, publikując poprawioną wersję niniejszych zasad licencyjnych na stronie PROGRAM4PC.

bottom of page