top of page

מדיניות רישיון Program4Pc (הסכם רישיון משתמש קצה)

חשוב לקרוא בעיון: הסכם רישיון משתמש קצה זה ("EULA") הוא הסכם משפטי בינך (אדם בודד או ישות משפטית יחידה, אשר יכונה ב-EULA זה כ"אתה") לבין נותן הרישיון עבור PROGRAM4PC.COM המציג EULA זה, לרבות כל מדיה קשורה, חומרים מודפסים ותיעוד אלקטרוני ("התוכנה"). התוכנה כוללת גם כל עדכוני תוכנה, רכיבי תוסף, שירותי אינטרנט ו/או תוספי תזונה שמעניק הרישיון עשוי לספק לך או להעמיד לרשותך לאחר התאריך בו קיבלת את העותק הראשוני שלך של התוכנה, במידה שפריטים כאלה הם לא מלווה בהסכם רישיון נפרד או בתנאי שימוש. על ידי התקנה, העתקה, הורדה, גישה או שימוש אחר בתוכנה, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי EULA זה. אם אינך מסכים לתנאים של EULA זה, אין להתקין, לגשת או להשתמש בתוכנה. 
למטרות EULA זה, המונח "מעניק רישיון" מתייחס ל-PROGRAM4PC.COM, למעט במקרה שרכשת את התוכנה כרכיב של מוצר תוכנת PROGRAM4PC.COM ברישיון מקורי מהיצרן של מערכת המחשב או רכיב מערכת המחשב שלך, אז "מעניק רישיון" או מתייחס ליצרן חומרה כזה. על ידי התקנה, העתקה, הורדה, גישה או שימוש אחר בתוכנה, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי EULA זה. אם אינך מסכים לתנאי EULA זה, בעל הרישיון אינו מוכן לתת רישיון לתוכנה. במקרה כזה, אינך רשאי להתקין, להעתיק, להוריד או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכנה.
 

רישיון תוכנה

התוכנה מוגנת על ידי חוקי קניין רוחני ואמנות. התוכנה היא ברישיון, לא נמכרת.  

1) EULA זה מעניק לך את הזכויות הבאות

* תוכנת מערכות. אתה רשאי להתקין ולהשתמש בעותק אחד של מוצר התוכנה על מחשב יחיד, כולל תחנת עבודה, מסוף או מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים אחרים ("מחשב").
* שימוש באחסון/רשת. אתה יכול גם לאחסן או להתקין עותק של מוצר התוכנה על התקן אחסון, כגון שרת רשת, המשמש רק להתקנה או הפעלה של מוצר התוכנה במחשבים אחרים שלך ברשת פנימית; עם זאת, עליך לרכוש ולהקדיש רישיון לכל מחשב נפרד שעליו או ממנו מותקן, נעשה שימוש, גישה, מוצג או מופעל מוצר התוכנה. אין לשתף רישיון עבור מוצר התוכנה או להשתמש בו במקביל במחשבים שונים.
 

 

הגבלות:
* אינך רשאי למכור, לתת רישיון או להפיץ עותקים של התוכנה על בסיס עצמאי או כחלק מכל אוסף, מוצר או שירות שבו הערך העיקרי של המוצר או השירות הוא התוכנה.
  
* אינך רשאי להשתמש או להפיץ כל אחת מהתוכנות הכוללות ייצוגים של יחידים, ממשלות, סמלי לוגו, ראשי תיבות, סמלים, סימנים מסחריים או ישויות למטרות מסחריות כלשהן או כדי להביע או לרמוז כל תמיכה או קשר עם כל מוצר, שירות, ישות , או פעילות.
 
* עליך לשפות, להחזיק ולהגן על PROGRAM4PC.COM מכל תביעה או תביעה, לרבות שכר טרחת עורכי דין, הנובעים או נובעים משימוש או הפצה של תוכנה כפי ששונתה על ידך.
 
* PROGRAM4PC.COM מכבדת את זכויות האמנים וחברות הסרטים, והשימוש הנכון בתוכנה אינו מפר זכויות אלו. אינך יכול להעתיק תקליטורי DVD כדי למכור או לתת עותקים, או לכל מטרה מסחרית.
* PROGRAM4PC.COM מונעת כל ניסיון להעתיק תקליטורי DVD שכורים. זה לא חוקי ליצור עותק של DVD עבור רוב המטרות מלבד השימוש האישי שלך. PROGRAM4PC.COM מכבדת את זכויות האמנים וחברות הסרטים ומבקשת ממך לעשות את אותו הדבר.

 

2) תיאור של זכויות ומגבלות אחרות

* הגבלות על הנדסה לאחור, פירוק ופירוק. אינך רשאי לבצע הנדסה לאחור, לבצע פירוק או פירוק של התוכנה, למעט ורק במידה שפעילות כזו מותרת במפורש על פי החוק החל על אף הגבלה זו. 
* סימני מסחר. EULA זה אינו מעניק לך זכויות כלשהן בקשר לסימנים מסחריים או סימני שירות כלשהם של נותן הרישיון או הספקים שלו.
  

* ללא השכרה, ליסינג או אירוח מסחרי. אינך רשאי לשכור, להחכיר, להשאיל או לספק שירותי אירוח מסחריים לצדדים שלישיים באמצעות התוכנה. 
* שירותי תמיכה. בעל הרישיון עשוי לספק לך שירותי תמיכה הקשורים לתוכנה ("שירותי תמיכה"). השימוש בשירותי תמיכה כפוף למדיניות ולתוכניות המתוארות במדריך למשתמש, בתיעוד "מקוון" או בחומרים אחרים מספק שירותי התמיכה. כל קוד תוכנה משלים המסופק לך כחלק משירותי התמיכה נחשב כחלק מהתוכנה ובכפוף לתנאים ולהגבלות של EULA זה. אתה מאשר ומסכים שמעניק הרישיון רשאי להשתמש במידע שאתה מספק לבעל הרישיון כחלק משירותי התמיכה למטרותיו העסקיות, לרבות לתמיכה ופיתוח מוצרים. עבור תוכנה ברישיון מיצרן החומרה, עיין במספר התמיכה של היצרן ובכתובת המפורטים בתיעוד החומרה שלך.
 
* סיום. מבלי לפגוע בכל זכויות אחרות, מעניק הרישיון או הספקים שלו רשאים לסיים EULA זה אם לא תעמוד בתנאים וההגבלות של EULA זה. במקרה כזה, עליך להשמיד את כל העותקים של התוכנה וכל חלקיה.
* שדרוגים. אם מוצר התוכנה מסומן כשדרוג, עליך לקבל רישיון כראוי להשתמש במוצר שזוהה על ידי PROGRAM4PC.COM ככשיר לשדרוג כדי להשתמש במוצר התוכנה. מוצר תוכנה המסומן כשדרוג מחליף ו/או משלים את המוצר שיצר את הבסיס לזכאותך לשדרוג. אתה רשאי להשתמש במוצר המשודרג שנוצר רק בהתאם לתנאי EULA זה. אם מוצר התוכנה הוא שדרוג של רכיב של חבילת תוכנות שקיבלת רישיון כמוצר בודד, ניתן להשתמש במוצר התוכנה ולהעביר אותו רק כחלק מאותה חבילת מוצר בודד, ואין להפריד אותו לשימוש יותר מ- מחשב אחד.
* עותק גיבוי. לאחר התקנת עותק אחד של מוצר התוכנה בהתאם ל-EULA זה, אתה רשאי לשמור את המדיה המקורית שבה מוצר התוכנה סופק על ידי PROGRAM4PC.COM אך ורק למטרות גיבוי או ארכיון. אם המדיה המקורית נדרשת כדי להשתמש במוצר התוכנה במחשב, אתה רשאי ליצור עותק אחד של מוצר התוכנה אך ורק למטרות גיבוי או ארכיון. למעט כפי שצוין במפורש ב-EULA זה, אינך רשאי ליצור בדרך אחרת עותקים של מוצר התוכנה או החומרים המודפסים הנלווים למוצר התוכנה.
* זכויות קניין רוחני. כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני בתוכנה ובתוכנה (כולל אך לא רק תמונות, תמונות, אנימציות, וידאו, אודיו, מוזיקה, טקסט ו"יישומונים" המשולבים בתוכנה), החומרים המודפסים הנלווים וכל עותקים של התוכנה הם בבעלות מעניק הרישיון או הספקים שלו. ניתן לגשת לכל הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתוכן שאינו כלול בתוכנה באמצעות שימוש בתוכנה, הם רכושם של בעלי התוכן בהתאמה ועשויים להיות מוגנים על ידי זכויות יוצרים החלות או חוקים ואמנות קניין רוחני אחרים. EULA זה לא מעניק לך שום זכויות להשתמש בתוכן כזה. אם תוכנה זו מכילה תיעוד המסופק רק בצורה אלקטרונית, אתה רשאי להדפיס עותק אחד של תיעוד אלקטרוני כזה. אינך רשאי להעתיק את החומרים המודפסים הנלווים לתוכנה. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש במסגרת EULA זה שמורות לנותן הרישיון ולספקיו.
  
* מגבלות יצוא. אתה מאשר שהתוכנה כפופה לסמכות השיפוט של יצוא ארה"ב. אתה מסכים לציית לכל החוקים הבינלאומיים והלאומיים החלים על התוכנה, לרבות תקנות מינהל הייצוא של ארה"ב, כמו גם הגבלות משתמש קצה, שימוש קצה ויעד שהונפקו על ידי ארה"ב וממשלות אחרות.
 
* חוק ישים. אם רכשת תוכנה זו בארצות הברית, EULA זה כפוף לחוקי מדינת קליפורניה. אם תוכנה זו נרכשה מחוץ לארצות הברית, ייתכן שהחוק המקומי יחול.
 
* אחריות מוגבלת
 

 

3) תוכנת צד שלישי, קוד פתוח

* תוכנה זו משתמשת ב-FFmpeg, זכויות יוצרים © 2000-2011 מפתחי FFmpeg. ניתן למצוא את פרויקט FFmpeg בכתובת   https://ffmpeg.org FFmpeg מורשה תחת רישיון GNU Lesser General Public License 2.1 (LGPLv2.1).
FFmpeg משתמש בספריית mp3 LAME, שנוצרה ובבעלות מפתחי LAME. ניתן למצוא את פרויקט LAME בכתובת https://lame.sourceforge.net. LAME מורשה תחת רישיון ה-GNU Library General Public License 2.0 (LGPLv2.0).
FFmpeg משתמש גם בספריית core-amr הפתוחה, שנוצרה ובבעלות מפתחי core-amr הפתוחים. ניתן למצוא את פרויקט core-amr הפתוח בכתובת
   https://opencore-amr.sourceforge.net והוא ברישיון תחת רישיון Apache 2.0. 
* כל זכויות היוצרים עבור FFmpeg, LAME ו-open core-amr הן בבעלות בלעדית של מחבריהם ו-PROGRAM4PC.COM אינה תובעת כל בעלות על FFmpeg, LAME או open core-amr. עקב רישיונות הפצה של FFmpeg, LAME ורישיונות core-amr פתוחים, אתה יכול להפוך אותם לאחור אם הדבר מורשה על ידי מחבריהם ו-PROGRAM4PC.COM אינו אוסר על פעולה זו.
  

 

4) עבור תוכנות ברישיון ישירות מ-Program4Pc, הסעיפים הבאים יחולו

* אי הכללה של נזקים מקריים, תוצאתיים, ונזקים מסוימים אחרים. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה PROGRAM4PC.COM או הספקים שלה יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כל שהוא (כולל, חוץ מזה, למעט נזקים אחרים) מידע, בגין הפרעה עסקית, בגין פציעה אישית, בגין אובדן פרטיות, בגין אי עמידה בכל חובה, לרבות תום לב או טיפול סביר, בגין רשלנות, ולמען כל ממון אחר או לכל דבר אחר) קשור לשימוש או חוסר יכולת להשתמש בתוכנה, אספקת או אי אספקת שירותי תמיכה, או אחרת תחת או בקשר עם כל תנאי של EULA זה, אפילו במקרה של תקלה, איום אחריות, הפרת חוזה או הפרת אחריות של PROGRAM4PC.COM או ספק כלשהו, ואפילו אם הודיעו ל-PROGRAM4PC.COM או לספק כלשהו בנוגע לאפשרות של נזקים כאלה. 
* ההסכם כולו. EULA זה (כולל כל תוספת או תיקון ל-EULA זה הכלול בתוכנה) הוא ההסכם המלא בינך לבין PROGRAM4PC.COM המתייחס לתוכנה ולשירותי התמיכה (אם ישנם) והם מחליפים כל הקודם או בו-זמני בעל פה או בכתב תקשורת, הצעות ומיצגים ביחס לתוכנה או לכל נושא אחר המכוסה על ידי EULA זה. במידה שהתנאים של כל מדיניות או תוכניות של PROGRAM4PC.COM לשירותי תמיכה מתנגשים עם תנאי EULA זה, התנאים של EULA זה ישלטו.
  

 

שינויים במדיניות זו

לידיעתך, PROGRAM4PC עשויה לשנות מדיניות זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, על ידי פרסום הגרסה המתוקנת של מדיניות רישיון זו לאתר PROGRAM4PC.

bottom of page